ŽMONIJOS EVOLIUCINIS ŽINGSNIS

Žmogaus evoliucija – Vikipedija  Autorius : INDIGO ŽMOGUS VIDMANTAS GRINČIUKAS.


ŽMONIJOS EVOLIUCINIS ŽINGSNISŽmonijos evoliucinis žingsnis prasidėjo nuo žemėje žmoniškosios genties sukūrimo. Buvo žemės energetikos dėsnių sukurta žmonių bendruomenė iš pačios žemės energetinio pamato. Žmogaus egzistencinį modelį pagimdė žemė, tai yra žemės energetika sąveikaudama su Dievo egzistencijos modeliu. Dievo absoliutui žemės planeta buvo egzistencinių dėsnių atraminė grandis. Pagal materijos žemės sandarą ir egzistencinį dėsningumą, žemėje vystėsi gyvis, kurį koregavo Dievo - Absoliuto logistika, nes bet koks gyvis atsirėmė į Dievo logiką, atraminės grandies egzistenciniais dėsniais. Tad žemės egzistencijos modelis prisitaikė prie ABSOLIUTO logikos. Gyvybinės gyvių formos, korekcijoje su Dievo logistika, prisitaikę prie žemės atmosferos evoliucionavo, vyko evoliucijos, nes Absoliuto logika tempė evoliucinį procesą į priekį, kadangi šias dvi grandis jungė visatos egzistencijos pagrindinis dėsnis, be kurio netobuli gyviai žemėje būtų išsivystę, pagal atmosferines žemiškas energetines galimybes, nebūtų tinkamai prisitaikę prie gamtos.

Žmogus pradėjo evoliucionuoti , nuo tos akimirkos , kai atsirado žemėje, nes jis gyveno laukinėje gamtoje. Žmogaus evoliucija vyko labai daug metų ir tebevyksta. Kažkur po 40 metų žmonijoje pasimatys evoliucinis pokytis, o tobulybę pasiekt gali prireikti, net 2000 metų. Žmonijos evoliucinį pagrindą sudaro žmonių sąmoningumas ( karmos, žinios ir noras tobulėti. ). Pradinę įtaką žmonėms turi pradėti daryti, ( įtakoti žmones ) valstybių vadovai (valdžia ). Pirmiausias žingsnis yra žengiamas, linkme sąmoningumui, iš jų pusės. Pasaulio valstybėse yra labai skirtingos padėtys, vienos pažengę ta linkme, kitos judančios labai lėtai. Lietuvos Šalis, pagal savo pavadinimą asocijuojasi Dievo logistikoje su lietumi, tai yra paties Dievo samprata savasties logikų aspektuose, savasties Dievo logistika yra tobula, nes ji randasi Dievo kristalinėje energetinėje pusėje, ne dvasinėje egzistencinėje.

Evoliucinis žemėje pamatas yra sukurtas egzistencinių dėsnių ir Dievo. Žemėje auga medis, pavadinimu; EGLĖ, pagal kurios filosofinę išvaizdą, paremta žmonių filosofija, jų gyvenimo kelio sampratose, kuri yra puošiama per kalėdines šventes. Geri filosofai, turėtų suprasti medelio reikšmę, nes visas egzistencinis žmogaus kelias atsispindi jos šakų ir spyglių išsidėstyme, pavadinime „ gyvenimo laiptai ‘‘, Jais palypėjęs žmogus, neturi galimybės kristi žemyn. Lipant gyvenimo laiptais aukštyn, reikalinga žmogui turėti atramines grandis tiek ant kojų, tiek filosofinėje logikoje, lipant medelio - „ eglutės“ šakomis,

kur žmogus galėtų užlipti ir paslydęs nukristi - susižeisti (?).

Egzistencinis žmogaus evoliucinis žingsnis priklauso nuo tos vietos, kur jis stovi ir ant kokio pagrindo. Jei žmogus nelinkęs evoliucionuoti, kiek jis vienoje vietoje būtų pajėgus išstovėti (?) ant eglės šakos, bestovint pavargtų ir nebeturėtų jėgų užlipti aukščiau, numirtų ant tos šakos, gimtų ir iš tos pačios vietos vėl liptų aukštyn pailsėjęs įgavęs jėgų. Žmogus palypėjęs iki eglės viršūnės, (eglės viršūnėje yra plonėjantis kamienas) nebepalaikytų materinio kūno ir nebereiktų atgimti jam iš naujo, amžinybę tęstų bematerinėje sąvokoje, nes atgimęs negalėtų egzistuoti eglės laibgalyje su materija.

Kristologas Vidmantas ; - Kristaus Logas

Evoliuciniai žmonių judėjimai evoliucine kryptimi, yra orientuoti į žmonių sąmonės – supratimo vystymąsi ir materijos tobulinimo galimybių plėtrą, bei pačią plėtrą tobulumo siekime, einant - linkstant link tobulumo gerovės siekimų.

Gerovės siekti privalo kiekvienas žmogus, atsižvelgdamas į savo galimybes ir padėtį. Gerovės siekimą reikėtų suprasti, kaip savo asmenybės vystymo potencialą. Vystant savo teigiamą potencialą suartėja žmonių tarpusavio supratimai. Suartėjus tarpusavių supratimams gimsta vieningumas, interesų sutapimai ir bendri tikslai. Kuo sąmojingesnis žmogus, tuo supratingesnis santykiuose tarp kitų žmonių ir kolektyvų, bei išmintingesnis. Išmintis suvienija į vienybę, tuose pačiuose interesuose. Pasaulyje žmonių interesai yra labai skirtingi, nes egzistuoja didelis reikšminės sąvokos asmenybėse individualumas. Reikšminės sąvokos individualumas žmonėse formuojasi nuo, vien savų interesų siekių. Su tokia padėtimi nėra vieningos nuomonės, gerinti pasaulio egzistencinio modelio struktūrinę kokybę.

Norint kurti tobulą pasaulio žmonijos ateitį, pirmiausiai patys žmonės turėtų išsirinkti iš savo tarpo tam tinkamus ir kompetentingus vadovus vadovauti Šalims – valstybėms, kurie būtų jau pažengę gerovės sampratų sąmonėje, nepainiotų interesų su negatyve logika. Šalių ir valstybių kompetentingi vadovai visų pirma turėtų filosofijos – psichologijos mokslų kontekste apsvarstyti; - iš ko Šalys laikosi, iš kokių šaltinių pragyvena – išsilaiko save.

Kuriant žmonių gerovę reikalinga siekti tarp Šalių gyventojų kuo artimesnio lygumo, neturi būti daug vargšų ir daug milijonierių, reikalinga sumažinti skaičių ir vienų ir kitų, eiti prie vidutinio pragyvenimų lygio. Einant ta ekonomine linkme, žmonių masėse suartėtų interesų tikslai, ir požiūriai į matėrinę situaciją. Iš žmonių panašių požiūrių ir tikslų, nyktų priešpriešos tarp skirtingų žmonių, ir kurtųsi vieningumo tikslai žmonėse.

Pagal šiuolaikinių kompiuterijų technologijas reikalinga atrasti šalies žmonių vidurkį ir iškelti jų kandidatūras į valstybių valdymo grandį. Vidurkis randamas susumavus visų gyventojų turtus ir turtą padalinus į jų skaičių, taip randamas turto vidurkis. Žmonių grandis turinčias turto vidurkį su idealia kompetencija reikalinga priimti į šalies valdymo mechanizmą. Vidurinė vidurkio Šalies grandis yra tinkamiausia valdyti, atspindinti valstybių realią ekonominę ir kitas tikroviškas padėtis.

Demokratinio valdymo mechanizme, tai padaryti yra problematiška, viskas priklauso nuo rinkėjų kompetencijų, tokiu atveju belieka laukti evoliucinės eigos žymiai ilgiau, ankstesniu aprašytu variantu žmonių gerovė žymiai greičiau pasikeistų į gerąją pusę, nes vidurkio grandies žmonių logistika tinkamiausia Šalims – valstybėms kurti ir tobulinti ateitį.

DEMOKRATIJA ; - Tai valdymo forma, kurioje visi piliečiai turi teisę dalyvauti Šalies valdyme. (Lygybė ir laisvė demokratijai svarbios savybės ).

Valdymo formos struktūra paremta; - Teisinga sistema apibrėžianti tinkamą valdžios sisteminį struktūros pamatą, progresijoje paremtą tobula – subalansuota valdžioje sistemine valdžios struktūra.

Šis apibrėžimas „ DEMOKRATIJA“ duoda supratimą, kaip tinkamai ir teisingai suprantamas demokratijos modelis.

XX amžiaus pirmoje pusėje susikūrė Rusijos valstybės pamato pagrindu valstybių sąjunga, pasivadinusi „ Tarybų sąjunga“, tarybų sąjungos filosofinės grandies pasaulėžiūromis, sutapdama socialistinio mechanizmo pasaulėžiūra ir su kitomis pasaulio kai kuriomis valstybėmis. Pats Filosofinis Šalių valdymo mechanizmas buvo sumodeliuotas į komunizmo ideologiją ir jos siekiu. Tų laikų ir tos sistemos ideologai - filosofai – specialistai , kaip asmenybės buvo laibai pažengę žmogaus žmogiškumo sampratų srityse. Jų karminiai mazgai yra žymiai tobulesni ir tvirtesni už Demokratinės sistemos mechanizmo žmonių karminį būvį, nors ir patys neigė Dievo egzistenciją. Per ideologinius filosofinius pagrindus, rėmėsi mokslinėmis žiniomis – mokslininkais, siekiuose į jiems savitą - savitai gerai suprantamą tobulumą, vadinamu; - „ komunizmas „. Socializmo ideologų dėka buvo kuriamas komunistinės sistemos modelis, kurio pagrindą sudarė lygumas – lygybė tarp žmonių materialinių vertybių ir sampratų materijoje. Jie pasėjo ideologiją į materialinių vertybių tobulą pasaulėžiūrą, tačiau žmonėse nebuvo tinkamo – reikalingo dvasinio karminio išsivystymo ir jų sisteminis ideologinis mechanizmas buvo neįgyvendintas, buvo naikinama socializmo filosofiniai pamatai siekiais į asmeniškumo naudas, kuo pasėkoje susimodeliavo DEMOKRATINIS valdymas ir Demokratinės pažiūros - pakraipos modelizacija.

Žmonių gerame – tvirtame – pažangiame karminio išsivystymo lygio aplinkybėje, DEMOKRATINIS mechanizmas yra žymiai – neprilyginamai, tobulai tobulesnis – pažangesnis, už komunizmo sisteminį mechanizmą, tačiau būtina žmonėms tobuliems ir geriems būti. Demokratinio pamato sistemoje, žmogus turi galimybę individualiai siekti tobulumo pagal pagreičio dėsningumus, komunizmo mechanizme siekiamas sisteminis tobulumas ir žmonių individualumo, tačiau toje sistemoje būtinos karminės galimybės. Neturint žmonėms karminio tam tikro lygio išsivystymo, neįmanomas komunizmo sisteminis – materialus egzistencinis egzistavimas.

Socialistinio pagrindo ideologų karminė sistema tebetobulėja ir Demokratinėje sistemoje, Jų dvasinis būvio lygis negali pablogėti pagal Dievo dvasinės pusės žinomą egzistenciją, jų sielos turi galimybę patekti į Dievo viršūnių modelius. Tinkamoje Demokratinėje pasaulėžiūroje žmogus asmeniškai savo jėgomis turi galimybes išvystyti nerealų Dievo artumą, komunizme tą padaryti būtų sunkiau, nes reikalinga, kad visa jį supantį žmonių aplinka pasiektų jo išsivystymą dvasiniame aspekto kontekste. Mažai yra tikėtina, kad žmonės pajėgtų išvystyti tobulybę vien per sistemą, nes sistema iš žmogaus reikalautų jam ne visų priimtinų dvasioje dalykų ir šiuo atveju žmogus būtų suvaržytas. Tai egzistencinei sistemai reikalingi idealiai visi tobuli žmonės.

Modeliuojant tobulybės sistemines žinias ir jos pamato pagrindus, reikalinga pasauliui žinoti šaknis, iš kokių aspektų kyla tobulybė.

Žmonijos evoliucinės kryptys orientuotos yra į paties žmogaus, kaip asmenybės tobulybės pasiekimo ir tų siekių įgyvendinimą.

Pagrindas tobulybės yra siejamas tuo, kad bet kokiai egzistencijų civilizacijai yra taikomas kryptingas siekis – judėjimas į Dievo - „ ABSOLIUTO “ šerdį , - sąmonės artuminį pagrindą, -- į Jo tobulybės branduolį - Jo pamatinę egzistenciją, nes ABSOLIUTINĖS logistikos pamatas randasi labai atitolęs nuo materinių logistinių egzistencijų ir remiantis žiniomis – ( praktika ) apie atraminės grandies dėsningumą, siekiama tobulybės visatinėje egzistencijoje.

Žemės planetos gyventojams yra pamatinis pamatas - „ ŽEMĖ“, pagal jos sandarą sumodeliuotas yra egzistencinis dėsningumas, turintis atmosferos apsauginį lauką, nuo negatyvo Visatinės materialios sistemos netikslumų. Žemės sandara leidžia ( turi tokias galimybes ) turėti tobulybės kontekstus ir juos įgyvendinti, ištobulinus egzistencinę sąmonę jos gyventojų konfigūracijoje. Gerai žinant planetines ištirtas filosofinėje ... , - materijoje civilizacijas, ir jų egzistenciją, žemės planeta randasi ties 4 -3 vieta nuo išsivystymo ir jos galimybių vystytis. Visatos egzistencinis modelis diktuoja sąlygas į gėrio, grožio aspektus, tačiau labai sudėtinga planetinių grandžių modelizacijoms, gyventi, pagal tobulumo siekių motyvus.

Žmogaus evoliucinis procesas paremtas daugiau žemės, - žemiškomis dvasinio modelio sandaromis, kuris susiformuoja nuo pačios žemės sandaros, tai yra nuo žemės materinės dvasios ( grunto – juodžemio ir panašiai ). Sumaišius tuos dalykus su Dievo kristalinės logistikos pusine sandara, žmogus įgauna dvasios mišinio pojūčius ir žinias, kur pasiekiami tobulybės rojaus epizodai indigo vaikų technologinėse versijų galimybėse. Kristalinės logistikos pagrindą žemės planetoje sudaro;

- Saulės energetinė egzistencinė dvasinė struktūra.

Gamtos logistinė sandara yra vadinama; - savasties modelio technologine tobulybės egzistencija.

Indigo vaikų mastymų technologijos labai pralenkia eilinio žmogaus galimybių ribas. Jie žmogiškoje, eilinių žmonių psichologijoje yra „vunderkindai“, pralenkiantys laiką ir erdvę, nors Dievo ABSOLIUTO laikas yra vienas.

Šios knygos autorius yra INDIGO žmogus.

Jei indigo žmogus pagal atraminės grandies dėsnius patenka Dievo ABSOLIUTO loginį epizodą, kur atrama pasidaro jam pats DIEVAS, yra neutralizuojama jo materija, nes aplinkos žmogiškasis spaudimas jį „ išspjauna“ iš materijos egzistencinės galimybės.... „Kūnas užtrambuojamas į „boksą“- tunelio aklavietę, jo galą“. Patirdamas transcendentinį rojų, o fiziniam žmogiškam kūnui - traumas. Jo materinis kūnas tokiais atvejai yra panaikinamas . Kūnas nedingsta atveju, jei labai, labai teigiamų motyvų aplinka.

Žmonijos evoliucinis tikslus procesas, iki šios knygos autoriaus išleisto leidinio, žmonijai nebuvo žinomas. Žmonės yra pagal savo galimybių ribas pasiekia tobulumus mokslo srityse. Pasaulyje tobulai yra sukurtos elektronikos kompiuterių programos, pati elektronika yra tobula, surišta egzistencijoje su paties Dievo kompiuterija, - iš ko ji išsivystė. Evoliucionuoti eilinis žmogus, kaip Dievo kūrinys yra pajėgus tobulai, tačiau jo problema yra;

- Jo santykių netobulumas su tokiais pat , kaip jis pats.

Žmonijoje labai daug bereikalingos energetikos buvo išnaudojama karų tikslams ( nesantaikai ), gynyboms nuo priešų, savų bioenergetinių materialinių kūnų apsaugai. Pas žmones nėra pasiektas tas sąmoningumas, kuris leistų žmonėms suvokti egzistenciją be priešpriešos. Materijoje, pagal egzistencinį atramos grandies dėsnį vyko materiniai karai tarp pačių žmonių, panaudojant labai galingas jų pačių sukurtas metalines ir kitas chemines technologijas, - trapių – silpnų ir labai skausmingų žemiškų bioenergetikos ląstelinių - mineralų kūnams, kur kūno pagrindą sudaro vandens su įsisenėjusia jo maisto mineralizacija - mišinys, atsinaujinantis nuo vandenilinės mineralinės energetinės įkrovos ir energetinio ryšio su Dievu ir aplinka. Žmonijos žmogaus materijos kūnų egzistavimo vidurkis yra apie 80 metų, lyg sunyksta mineralizacija ir išsikrauna energetika, kuo pasėkoje žmogus būna nebepajėgus iš niekur pasisemti energijos. Šis reiškinys žmonėse žmonių vadinamas ; - „ žmogaus mirtimi“ nuo senaties. Per karus ir nesantaikas jie naikino vienas kitą milžiniško galingumo tobula technologija, lyginant pagal žemės planetos galimybių įmanomą galingumo jėgą.

Žemės planetoje yra labai, labai galingas atmosferinis sluoksnis į kurį nerizikuotų atvykti aukščiausia visatos technologija, nes chemikalai sunaikintų juos, visatoje visa tai vadinama; -

„ rūgštimi“.

Žmonija nepajėgi išsivaizduoti, apie išvystytas visatoje materinias technologijas, kurios egzistuoja pagal tų technologijų dėsningumus paremtus Dievo ABSOLIUTO atraminės grandies dėsniais, kuriais sumodeliuotos kitos dėsningumų versijos. Kitų planetų gyventojai žemės planeta vadiną; - mikroschema, tobulai žinančią egzistencinių reiškinių dėsningumą, nes gyventojų (žmonių kūnai) pagaminti iš vandens vandenilio, per ką yra ryšys su jais. Jokia visatos galingiausia jėga, nepajėgi kovoti su žeme, nes egzistuoja informacinių technologijų tobulumo ryšiai ir vandenilio informacinis ryšys per žmones, tokiu atveju ir vadinama; - „mikroschema“.

Autoriaus žodis ;

„ Aš Visatoje esu žinomas ir vadinamas, - „ tobulybė “, neįvertintas žemiškos civilizacijos gyventojų.

Visatoje egzistuoja tokia , kaip „ proto“ planeta, kuri nepajėgi pralenkti manęs, nes mano yra labai artimas, paremtas tyros meilės ir neapsakomo atsidavimo, ... – dvasingumu, ryšinis santykis su pačia Dievo ABSOLIUTO technologija, ( žinios ir atmintys ). Man Dievas vis atnaujina materijos kūną, tačiau nepalaikau gerame jo stovyje per gyvenimo aplinkybių situacijas, kuris palaipsniui apnyksta. Norint man materinį kūną gerame stovyje visada palaikyti, būtina vadovautis žemės planetos gyventojų moksliniais pasiekimais, nes jų mokslas šiuo klausimu, - tobulai išvystytas, neužtenka vien Dievo turėti paramą ir atramą mineraliniam – bioenergetiniam kūnui palaikyti nuostabiame stovyje.

- Vidmantas G. –

g.1969.08.17 - ... m.

a.k. 36908170800 “

Žemės planetos civilizacijos evoliucijos pagrindą sudaro, žmonių tarpusavio santykių vystymuisi, - KULTŪRA.KULTŪROS SAMPRATA,

Pasigilinus plačiau į kultūros pradmenis galima pastebėti tai, kad kultūra vaidina didžiulį vaidmenį žmogaus išprusime, jo tobulėjime ir siekiant žmogui tobulumo jam būtina toleruoti kultūrą pagal jo pačio galimybių ribas.

Gerbiamas skaitytojau, puoselėkime kultūrinę sampratą, aukštą kultūrinę sąmonę. Kultūrinė samprata gimsta iš pradinio kultūrinio sąmoningumo, tai yra iš pačio kultūrinio prado. Kultūrinį aukštą sąmoningumą turi indigo vaikai, ar suaugę indigo žmonės, kurie sugeba daugiau bendrauti telepatija, telepatiniu bendravimo ryšiu, skirtingai nei eilinei žmonės.

Mūsų planetoje motinoje žemėje pasaulinis kultūrinis kultūros konteksto supratimas yra geras, ką galima pastebėti iš įvairių pasaulinių renginių.

Gerbiamas skaitytojau, vystykime savus karminius mazgus kultūroje į gėrio, grožio, meilės, pagarbos, intelekto ir tolerancijos kryptis, nes kiekviena teigiamo grožio dvasinė kryptis apdovanoja žmogų sąmoningumu ir malonumu.

Pasirašo : Dievas !

DIEVAS ABSOLIUTAS

DIEVAS ABSOLIUTAS! - Vidmantas Grinčiukas

APIE AUTORIŲ :

AUTORIUS GYMĖ 1969 metais LIETUVOJE, ROKIŠKIO RAJ., JUŽINTUOSE ( Južintų apylinkėje ). GIMIMO laikas : 1969.08.17. AUGO IR MOKĖSI ROKIŠKIO RAJ. KAMAJŲ APYLINKĖJE, DUOKIŠKYJE. BAIGĖ UTENOS POLITECHNIKUMĄ ir dirbdamas mokėsi KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITĖTE specialybės kursais elektrotechnikos INŽINIERIJĄ.

Nuo mažens pradėjau domėtis dvasine sritimi ir visą gyvenimą buvau su ja susietas, nes 50 metų pragyvenau be sąmoningos nuodėmės !

GYVENDAMAS TYRINĖJAU DIEVĄ, mano tyrimai parodė neįtikėtinus REIŠKINIUS, nes pavyko pilnai ištirti DIEVĄ ! Ištyriau visapusiškai BE MATERIJĄ !

AUTORIUS : INDIGO ( KRISTAUS LOGAS ) - Vunderkindas.

– Vidmantas Grinčiukas -

Pasirašo : DIEVAS !