TRANSCENDENCIJA 3.

TRANSCENDENCIJA :   


Transcendencija įmanoma ne kiekvienam žmogui, bet koks žmogus negali pasiekti transcendencijų, tai yra susiję su jo asmenybės aspektais ( karma ). Transcendencijas pasiekia INDIGO asmenybės, taip pat vidumi tyri ir švarūs eiliniai žmonės turi galimybę patekti į Dievo transcendentinę versiją.


Transo būsenai pasiekti, reikalinga tinkama aplinka ir tinkamos situacijos, iš niekur nieko transcendencija neįmanoma, iš anksto tokie dalykai susikuria nuo žmogaus mastymo būdo ir tinkamos aplinkos, bei
situacijų.

Transcendencija įvyksta per vidinius žmogaus tyrumo – švarumo aspektus.

Transo būsena yra labai, labai malonus pojūtis, joje gali transformuotis net žmogaus išvaizda ( veidas , kūnas ).

Transformacijos ilgai netrunka, nes žmogaus loginis protas gražina jį į ankstesnius – įprastinius epizodus.

Indigo žmonės sugeba kitą žmogų ( eilinį ), nusiusti į transo epizodus, jei labai gerai sutaria su juo, jei žmogus nepajėgus pasiekti tyrumo epizodų.

Transcendencijos yra skirtingų modelių, jos gali būti žmonių santykių aspektuose, gamtos, savasties ir Dievo ( visumų ) kontekstuose.

Dievo transcendencijos yra labai tobulai galingos ir pasižyminčios įvairove, nes Dievo pasaulis be galo platus ir įvairus.

Dieviškos transformacijos pasižymi tobulybe, nes žmogaus protas pradeda veikti pagal Dievo įkūnytą molekulinę galvos smegenų ląstelių informacinę technologiją.

Indigo Vaikų – žmonių transcendencijos yra idealiai tobulos, kur jie gali jausti netgi spalvų molekulinę dvasinę sandarinę struktūrą , nes jų ( nuostabiai, - tobulai, - galingai ) išlavintos vaizduotės. Indigo vaikas patenka į Dieviškai tobulą rojų.

Transcendencijos labai priklauso nuo žmogaus pasaulėžiūros, mastymo būdo ir kitų faktorių. Su negatyvia energija žmogus nepatenka į transą, būna atvejų, kai neigiamo potencialo žmogus sutaria su kitu negatyviu žmogumi, tačiau, ten ne transcendencijos formuojasi, o maloni akimirka tarp, atitinkančią pasaulėžiūras savų rato žmonių, kuriuos traumuoja visuma, nes visumos egzistencinis modelis paremtas teigiama energetine pasaulėžiūra.

Žmonių negatyvas ( neigiamas potencialas ) bioenergetiniuose laukuose yra slopinamas - sodinamas visumos energetinių laukų. Jei blogi žmonės tarp tokių pat mastymo žmonių gerai jaučiasi, jie yra visumos energetinio lauko slopinami.

Labai svarbu žmonėms yra siekti gėrio, grožio, meilės, tolerancijos ir pagarbos vienas kitam, nes be visa to, - susikuria negatyvas žmonių dvasinėje srityje.

Transcendencijų moduliai yra labai įvairūs ir skirtingi, tik geros karmos žmogus sugeba „ rojų “ žemėje patirti. Reikalinga žmogui Dievą mylėti norint transo situacijas matyti.

Transcendencijos yra populiarios tarp indigo vaikų ir indigo suaugusių, nes suaugęs indigo žmogus tebeturi indigo vaiko vaikišką charakteristiką, tobulai žinantis dvasinę ir filosofinę ( psichologinę) visumos egzistencijos modelio brandą.

Indigo žmonėms transcendencijas asmeniškai kuria pats Dievas - Kūrėjas, jei indigo vaikas, ar suaugęs eina – ( linksta ) link tokių situacijų.

SEKANČIAI pateikiu vieną iš daugelio transcendencijų , kur Dievo galimybėse indigo žmogus patenka į pačio Dievo sukurtą transą ;

„ SPALVOTAS ROJUS ‘‘

Tik labai, labai aukštoje materializacijoje ( dvasinėje ) įmanoma spalvotą rojų patirti ir suvokti, neaprėpiant žmogui žmogiškomis mintimis reiškinio, o prisimenant būseną ir matytus vaizdus, ne per galvos žmogiškąją sistemą, o per žmoguje esančias „čakras“ krūtinėje, kur randasi visa žmogaus dvasinė egzistencinė to žmogaus šerdis.

„ Aš šiame rojuje buvau apie penkias sekundes. Rojus buvo suformuotas „ saulės rezginyje“ – krūtinės ertmėje, nes mano galvos smegenų funkcionavimas buvo atjungtas, neutralizuotas. Atbundant smegenų veiklai spėjau informaciją užfiksuoti. Buvo suformuotas aplink saulę visatos spalvotas judėjimas, kuris gilumu prilygo vandenynų platybėmis, nuo tokio giluminio pojūčio, vos nesustojo žmogiškoji mano kūno širdis. Nors ir giluminis efektas rojuje perverčiamas į malonumo jausmo efektą ( kuo gilesnis reiškinys, tuo malonesnis), Dievo kompiuterijos dėka buvo sureguliuotas gilumo pojūčio balansas.“

Bet kokiai egzistencijai, ar tai būtų materinė, ar be materinė, reikalinga ATRAMINĖ GRANDIS, į ką turėtų atsiremti egzistencijos modelis pagal dėsnius, nes paties Dievo egzistencinis modelis ir Jo samprata, paremtas begalybe.

Man asmeniškai žinant visatos egzistencinius dėsnius;

Materijose egzistencijos įmanomos ir orientuotos į atraminę grandį, tiek filosofine reikšme, tiek kūnų egzistavimų prasme.

ATRAMINĖ GRANDIS, - tai ryšio – sąveikų, bet kokioje egzistencijoje pagrindinio dėsnio pagrindas. Be šio pagrindo neįmanomas net egzistencinis judėjimas, - (sąveika). Šiuo dėsnio pagrindu sukurta visata ir žemės planeta.

TRANSCENDENCIJA Pranokstanti laiką ir erdvę,

Dievo sukurti transcendencijų modeliai pralenkia materijoje laiką ir erdvę. Indigo vaikai turi galimybę pereiti laiką materijose, tai yra gali būti ir praeityje ir ateityje, nes Dievo padedami jie atsiduria kitame laike su materijos kūnu. Eiliniai žmonės nepastebi , nes neseka materializacijos pokyčių, randa paprastus paaiškinimus iš loginio jiems priimtino proto, pagal jiems žinomas versijas. Galima visa tai įvardinti, kaip indigo asmenybės dėka yra pakeičiama materijos aplinka tam tikram laikui, nes pas juos susiformuoja , jiems patiems vadovaujantis idealiu teisingumu, nesutapimai tarp teisingumo motyvų ir Dievas pakeičia laiką, kad jie pamatytų praeitį arba ateitį. Visa tai yra daroma indigo žmogaus bendroje sąsajoje su Dievo kristaline kompiuterine versija.

Man pačiam situacijose su materijos teritorija, yra pavykę laiką pereiti apie tris sykius, kurias žinau ir įsidėmėjau, o kiek man pačiam yra nežinomų situacijų (?), gali būti apie dvidešimt.

Transcendencijoje, per teisingumu paremto loginio mastymo motyvų nesutapimus, sumažinau 1/3 dalimi elektrinę mikrobanginę krosnelę. Po eksperimento jaučiau galvos smegenų ertmėje krosnelės gaminio medžiagas - ( chemiją ). Keičiant materijų gabaritus ir pačias materijas, pas indigo asmenis, gali susikurti tų materijų medžiagų energetiniai poveikiai galvai. Gerai suprantančiam indigo žmogui tų poveikių gali ir nebūti, jei jis žino situacijas dėl kokių priežasčių įvyksta eksrasensiniai įvykiai, eksperimentuojant su žmogiškąją logistika – logika.

Labai svarbu indigo žmonėms ar vaikams neišsekti energetiškai po Dievo TRANSCENDENCIJŲ, nes jose jis patenka į tobulybę ir praėjus tam tikram laiko tarpui grįžta iš „rojaus“ į įprastinį egzistencinį aplinkos sukurtą epizodą. Jiems žinantiems aplinkos eilinių žmonių logistikos pagrindą ir pamatą, labai sudėtinga yra išlaikyti teigiamą psichologinę amplitudę. Paties Dievo kristalinės kompiuterinės grandies padedami jie nejaučia negatyvo energetikoje, juos į įprastinio – eilinio gyvenimo vėžes įstato Dievas, pagal jų protavimo lygmens būsenas.

Indigo žmogus yra pajėgus per TRANSCENDENCIJAS atsiplėšti nuo žemės jį supančios aplinkos, jei susikurtų kitą egzistencijos modelį ir tai padaryti jam leistų atminties faktoriai, nes per savo materijos kūno atmintį, pats neranda būdų ištrūkti iš savų atminties versijų.

Dievo kristalinė logistika pralenkia VIRŠ SĄMONE bet kokios visatoje kompiuterijų programų versijas. Žemės planetoje Dievo galimybių versijos išnaudojamos kažkur ne daugiau kaip du procentus, nes jos egzistencinis modelis paremtas materiniu - materijos egzistavimo pagrindu ir jos dėsniais. Žemės planetos modelis sumodeliuotas pagal tvermės , traukos ir kitus dėsnius.

Tvermės dėsnis; Fizikoje nusako, kad tam tikra išmatuojama izoliuotos fizikinės sistemos savybė nekinta evoliucionuojant tai sistemai. Kiekvienas tvermės dėsnis yra matematinė kokios nors tos sistemos tapatybė.

Traukos dėsnis; Niutono visuotinės traukos dėsnis sako, kad bet kokie du visatos kūnai veikia vienas kitą jėga.

EGZISTENCINIAI DĖSNIAI yra susikūrę iš pačios egzistencijos galimybių dėsniams egzistuoti. Dievo ABSOLIUTO versijoje: - galimybė Dievui – Tėvui juos pakeisti.

Dievas – tėvas yra konkrečių egzistencijų Tėvas.

Kristus; - LOGAS

TRANSCENDENCIJA Dievo - Tėvo materinėje sistemoje ( modelyje );

Dievas yra absoliutas. Indigo žmogui, sugebančiam visą gyvenimą tyrinėti patį Dievą, įsiskverbti į savo pasąmonių gelmes, Dievas pats sukuria jam palankias sąlygas egzistuoti, gyvenant su sunkumais, ar nemalonumais.

Sekančiai aprašau situaciją, neatitinkančią tvermės ir traukos dėsnių.

„ Žiema, … šalta, sugedę buto plastikinių langų sandarinimo gumos tarp lauko ir vidaus. Sušalau be miegodamas bute ir nuo man nepalankios šalčio temperatūros, galvos smegenų veiklai pasireiškė pavojus, nes turėjau nervinių sukrėtimų. Nieko nelaukdamas sukontaktavau su Dievu. Kontaktuojant su Dievu reikalinga turėti filosofijoje patikimą egzistencinę grandį. Tuo metu egzistencine grandimi tapo MARIJA, kurios turiu pasidaręs kompiuterijoje logotipą - savo kompiuterio versijoje. Kontaktas padėjo, nes už kiek laiko pradėjo kaitinti vonios gyvatuko iš šalto vandens radiatorių. Vandenų nenaudojau, iki gyvatuko buvo ledinės temperatūros radiatoriaus vamzdžiai, o pats radiatorius kaito panašiai iki 90 laipsnių Celsijaus. Kaitimas vyko apie valandą, kol apšildė gerai buto erdvę. Vandens skaitiklis nesisuko, nes nenaudojau jokio vandens ir iki radiatoriaus buvo ledinės temperatūros įrengimas.“

Šiame mano pateiktame situacijos aprašyme TRANSCENDENCIJA vyko pačiame Dievo modelyje.

Gyvenime žmonėms labai svarbu yra siekti tobulumo savų asmenybių aspektuose, gerinti savo prigimtines šaknis, tobulinti ryšį su Dievo egzistencine sritimi. Žmogaus sąmoningumas yra ženkliai patobulėjęs evoliucijos kontekste lyginant su 1900 metais.

Transcendencijos yra tobulumo viršūnės pasiekimas, tad linkiu kiekvienam knygos skaitytojui siekti tobulybės tiek, dvasinėje pasaulėžiūroje, tiek fizinio kūno priežiūroje. Jos gali vykti , kaip minėjau ir gamtos savasties tinkamose sampratose, tačiau reikalinga tobulai subalansuota pasaulėžiūra ir tinkama žmogaus prigimtinė šaknis – karma. Dievo Modelis ( sandara ) yra begalinis, kuris pagal mano atliktus tyrimus yra skirstomas į dvi skirtingas filosofines sampratas, tai ;

Kristalinė – „ kompiuterinė“ pusė.

Dvasinė egzistencinė pusė.

Dievo begalybės kontekstuose tos dvi pusės labai sąveikauja į vieną bendrą sąmonę;

- „ ABSOLIUTAS“.

TRANSCENDENCIJA ;

- Tai buvimas, egzistavimas už anapus ko nors, pavyzdžiui : Daikto buvimas už proto, pažinimo ribų, arba absoliučios būties – už materialios tikrovės ribų. 


Pasirašo : INDIGO Vidmantas Grinčiukas.
                          DIEVAS ABSOLIUTAS

DIEVAS ABSOLIUTAS! - Vidmantas Grinčiukas

APIE AUTORIŲ :

AUTORIUS GYMĖ 1969 metais LIETUVOJE, ROKIŠKIO RAJ., JUŽINTUOSE ( Južintų apylinkėje ). GIMIMO laikas : 1969.08.17. AUGO IR MOKĖSI ROKIŠKIO RAJ. KAMAJŲ APYLINKĖJE, DUOKIŠKYJE. BAIGĖ UTENOS POLITECHNIKUMĄ ir dirbdamas mokėsi KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITĖTE specialybės kursais elektrotechnikos INŽINIERIJĄ.

Nuo mažens pradėjau domėtis dvasine sritimi ir visą gyvenimą buvau su ja susietas, nes 50 metų pragyvenau be sąmoningos nuodėmės !

GYVENDAMAS TYRINĖJAU DIEVĄ, mano tyrimai parodė neįtikėtinus REIŠKINIUS, nes pavyko pilnai ištirti DIEVĄ ! Ištyriau visapusiškai BE MATERIJĄ !

AUTORIUS : INDIGO ( KRISTAUS LOGAS ) - Vunderkindas.

– Vidmantas Grinčiukas -

Pasirašo : DIEVAS !